Die volgende persone dien tans as raadslede:

 • Die Konsul-Generaal van Nederland (ex officio)

 • CSH Bouwens

 • M Burden

 • G de la Bat

 • PB Hesseling

 • S Loots
 • H Molenaar

 • CN van der Merwe (Ondervoorsitter)

 • WJ van Zyl (Voorsitter)

 • AG Visagie

 • Me M Snyman van der Watt

Dr C Bouwens

Christianne Bouwens is hoof van die Spesiale Eenheid: Geriatriese Geneeskunde aan die Tygerberg Akademiese Hospitaal, Universiteit Stellenbosch.

Prof M Burden

Matilda Burden is ‘n emeritus professor aan die Universiteit Stellenbosch (US), waar sy ook haar DPhil met proefskriftitel Die Afrikaanse volkslied onder die bruinmense, behaal het. Sy het vir baie jare kultuurgeskiedenis aan die US doseer en het die laaste jare van haar loopbaan die pos van navorser en ontwerper van kultuurhistoriese uitstallings by die Universiteitsmuseum van Stellenbosch beklee. Sy doen landswyd opleiding in die vorm van kortkursusse in erfenisbewaring, museumkunde en argitektuurstyle. Sy beklee ook die posisie van buitengewone professor aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom-kampus, waar sy optree as studieleier en promotor van Meesters- en PhD-kandidate in kultuurgeskiedenis. Sy publiseer gereeld artikels in vaktydskrifte. In 2013 verskyn haar boek Ou-Kaapse meubels: Studies in style (in 2015 in Engels), in 2016 Historiese Huise 50 jaar en in 2022 De Hoek: Unshakeable through a century, 1921−2021. Sy dien in verskeie internasionele, nasionale en provinsiale rade van organisasies wat met kultuur en erfenis verband hou, en is onder meer vise-president van die International Folksong Society.

Mnr G de la Bat

Gawie de la Bat studeer voorgraads aan die Universiteit Stellenbosch en behaal daarna ’n MA in Kliniese Sielkunde aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat (1991) en ’n Magister in Bedryfsleiding aan Unisa (1997). Hy raak tydens sy diensplig in die Weermag betrokke by keuring en werwing, asook opleiding en ontwikkeling. Hy bly werk in die vakgebied by verskillende organisasies en doen verder ook bestuursopleiding en veranderingsbestuur. Hy was hoof van opleiding by Eerste Nasionale Bank in die Wes-Kaap en doen finansiële opleiding. Hy voltooi ’n Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning in 2011 aan die Universiteit Stellenbosch. Hy is direkteur by Dalebrook Capital in Bellville, waar hy as portefeuljebestuurder werk.

Prof PB Hesseling

Peter Hesseling is in 1943 in Veenendal, Nederland gebore en het in 1950 na Suid-Afrika geïmmigreer. Hy is emeritus professor in Pediatrie en Kindergesondheid aan die Universiteit Stellenbosch (sy alma mater). Sy spesiale kundigheid is pediatriese onkologie, asook die ontwikkeling van behandelingsplanne vir kinders met kanker in Afrika-lande (Kameroen, Malawi en Ghana). Hy was die eerste president van die Afrika-tak van die International Society for Paediatric Oncology. Sedert 1990 het hy uitruilprogramme vir mediese studente met universiteite in België en Nederland gevestig. Toekennings sluit in ’n eregraad – FCPSA (Ped) – deur die Kollege vir Geneeskunde en die GA Oettlé-medalje van die Kankervereniging van Suid-Afrika. Verder is hy ‘n Paul Harris-genoot van die Rotariërs. Hy het meer as 200 vakkundige publikasies die lig laat sien en is sedert 2017 weer ’n NNS-navorsingsgegradeerde. In 2019 word hy deur die International Society of Pediatric Oncology (SIOP) vereer met ’n “Lifetime Achievement Award in Pediatric Oncology”.

Dr S Loots

Sonja Loots is ’n senior dosent in die Skool vir Tale aan die Universiteit van Kaapstad, waar sy op voorgraadse en nagraadse vlak doseer. Sy behaal in 2016 ’n PhD aan die Universiteit Stellenbosch oor ensiklopediese fiksie in die prosa-oeuvre van Marlene van Niekerk. Sy is voorts rubriekskrywer vir Rapport en ’n skrywer. Haar roman Sirkusboere (2011) is bekroon met die Eugène Marais-prys, die MNet-prys vir Afrikaanse Fiksie, die Universiteit van Kaapstad se Boekprys en die K. Sello Duiker-gedenkprys. Sy is medesamesteller van Die nuwe Afrikaanse prosaboek (2019). Sy het in die bestuur van die konvokasie van die US en in dié van die Afrikaanse Letterkundevereniging gedien en is ’n voormalige voorsitter van PEN Afrikaans. Tans is sy die sekretaresse van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek en voorsitter van die Kaapse Forum vir Neerlandistiek.

Mnr Harry Molenaar

Harry Molenaar het sy loopbaan in 1980 by die Ministerie van Buitelandse Sake van die Koninkrijk der Nederlanden begin en het diens gedoen in Bangkok, Harare, Athene en Den Haag. Van 1997-2001 was hy Konsul-Generaal in Kaapstad. Vervolgens was hy Nederlandse Ambassadeur in Georgië, Armenië en Azerbeidjan (2001-2005), Inspekteur by die Ministerie van Buitelandse Sake in Den Haag (2005-2007), Saakgelastigde in Rwanda en Burundi (2008), Ambassadeur in Zambië en Malawi (2008-2012), Irak (2012-2013) en Maleisië (2013-2016). Daarna het hy as raadgewer in die Departement Menslike Hulpbronne van die Ministerie van Buitelandse Sake in Den Haag opgetree, tot sy aftrede in 2017.

Prof CN van der Merwe (Ondervoorsitter)

Chris van der Merwe is ’n emeritus professor in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad, waar hy 34 jaar lank gedoseer het. Hy was ook gasdosent aan verskeie buitelandse universiteite. Hy is doctorandus van die Universiteit van Utrecht. Sy doktorale proefskrif handel oor Die dramatiese element in die dramas van Hugo Claus (Randse Afrikaanse Universiteit). Hy het ‘n groot aantal vakartikels gepubliseer en was die outeur of redakteur van negentien akademiese boeke, onder meer Die houtbeen van St Sergius. Opstelle oor Afrikaanse romans (2014). In 2019 het Twyfelaars wat glo – ʼn Nederlands-Afrikaanse tweegesprek verskyn (met Hans Ester). Sy resente navorsing fokus veral op trauma en spiritualiteit in die literatuur. Hy is ook die skrywer van ’n aantal teologiese boeke, onder andere Ancient tales for modern times (2008) en Die wonder van die goddelike liefde (2014). Laasgenoemde is in die VSA gepubliseer onder die titel Splendors of Godly love (2017). Vir ’n reeks radioprogramme oor die Suid-Afrikaanse letterkunde het hy in 1994 die toekenning Suid-Afrikaanse Joernalis van die Jaar ontvang. In 2009 ontvang hy die Gustav Preller-prys van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vir sy bydrae tot die studie van die Afrikaanse letterkunde.

Prof WJ van Zyl (Voorsitter)

Wium van Zyl is ’n emeritus professor in Nederlands en Afrikaans aan die Universiteit van Wes-Kaapland waar hy van 1981˗2013 klasgee. Hy was gasprofessor aan verskeie buitelandse universiteite. Hy is doctorandus van die Utrechtse Universiteit en het ’n doktorsgraad oor die Nederlandse skrywer WF Hermans aan die Universiteit Stellenbosch behaal. Hy het ’n groot aantal artikels en boeke gepubliseer. Hy is voorsitter van die Vriende van die Nederlandse Biblioteek, Pinelands. Hy was ‘n stigters- en bestuurslid van die SA Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap, die Letterkunde-Ondersteuningskomitee, asook redakteur van die Tydskrif vir Afrikaans en Nederlands. Hy ontvang in 2014 die Van Riebeeck-penning van die Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging vir die bevordering van kulturele bande tussen Suid-Afrika en Nederland. Wium van Zyl is ook ’n vertaler, digter en kortverhaalskrywer.

Prof AG Visagie

Andries Visagie is professor in die letterkunde aan die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit Stellenbosch. Hy het sy studie aan die US en die Universiteit Utrecht voltooi. Sy navorsingsbelangstellings is gender en seksualiteit in die Afrikaanse en Nederlandse prosa; outobiografiese literatuur; en mens-dier-verhoudings in die letterkunde. Sy belangstelling in die poësie vind uiting in sy doseerwerk en in resensies. Hy lewer bydraes vir publikasies soos Perspektief en profiel, Criticism, Crisis, and Contemporary Narrative en The Cambridge History of South African Literature. Hy is mede-redakteur van die boek Antjie Krog: An Ethics of Body and Otherness. Andries Visagie is voorsitter van die Afrikaanse Letterkundevereniging en was resensieredakteur van Tydskrif vir Letterkunde. Hy is lid van die Letterkundekommissie van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Visagie dien verder op die adviesraad van die joernaal Internationale Neerlandistiek en is raadsondervoorsitter van die kultuursentrum SASNEV (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Kaapstad.

Me M Snyman van der Watt

Marike Snyman van der Watt is Kantoorbestuurder en Finansiële Beampte by die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT). Sy verwerf die grade B Rekeningkunde (US) en Hons B Compt (Unisa), waarna sy haar SAIGR-klerkskap voltooi. In 2014 ontvang sy ʼn meestersgraad in vertaling (cum laude) aan die Universiteit Stellenbosch. Sy doen verdere navorsing oor Imagologie in vertaling, gefokus op vertaalde prosa tussen Afrikaans en Nederlands, en bring 2018 saam met haar gesin in Leuven, België deur. Sy neem in hierdie tyd ook aan verskeie internasionale kongresse deel. In 2021 en 2022 tree sy as deeltydse vertaaldosent aan die US Departement Afrikaans en Nederlands op. Sy lewer bydraes vir Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, Literêre terme en teorieë, en die boek Translation and interpreting practice revisited: Situatedness and performativity (2021, Leuven University Press). Sy tree op as mederedakteur van ’n spesiale uitgawe van die internasionale joernaal Translation Spaces (2021), en het voorts al as resensent en korrespondent vir LitNet, Voertaal, Maandblad Zuid-Afrika, Tydskrif vir Letterkunde en Literator opgetree.